Category: Uncategorized

12:10 23/08/2022

ᴛʀᴏɴɢ số 𝟷𝟸 ʙɪ̣ ᴄᴀɴ ʙɪ̣ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́, ʙă’ᴛ ᴛ.ạ.ᴍ ɢ.ɪ.ᴀ.ᴍ để đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʋề ʜàɴʜ ʋɪ “ɴʜậɴ ʜ.ố.ɪ ʟ.ộ” ᴛʀᴏɴɢ ʋụ áռ “Đưᴀ ʜ.ố.ɪ ʟ.ộ, ɴʜậɴ ʜ.ố.ɪ ʟ.ộ” xảʏ….

11:54 23/08/2022

ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴛɴʜʜ ᴘʋʜ sᴛᴀʀ, đơɴ ʋị ᴄʜịᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ʋà ᴘʜâɴ ᴘʜốɪ ᴍỹ ᴘʜẩᴍ ʜươɴɢ ᴛʜị ʋừᴀ ʙị ᴛʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ sở ʏ ᴛế ᴛᴘ ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ xử ᴘʜạᴛ….

11:39 23/08/2022

ʋɪệᴄ ᴘʜạᴛ ʟêɴ đếɴ 𝟹𝟶 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ ɴếᴜ ɢʜɪ âᴍ, ɢʜɪ ʜìɴʜ ʋà ᴘʜᴀ’ᴛ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴛạɪ ᴘʜɪêɴ ᴛòᴀ ᴋʜɪ ᴄʜưᴀ đượᴄ ʜĐxx ᴄʜᴏ ᴘʜéᴘ đượᴄ đưᴀ ʀᴀ ᴋʜỏɪ ᴅự….

20:30 22/8/2022

Vɪệᴛ Hươɴɢ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ᴠề ᴠɪệᴄ ʙị ʙắᴛ ᴠì ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ʜàɴɢ ʀởᴍ Tỏ ʀõ sự ʙứᴄ xúᴄ ᴋʜɪ ᴛɪɴ đồɴ ʙị ʙắᴛ ᴠì ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ʜàɴɢ ʀởᴍ, ɴɢʜệ sĩ Vɪệᴛ Hươɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ sẽ ɴʜờ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ. Tɪɴ đồɴ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏềɴ Vɪệᴛ Hươɴɢ ʙị ʙắᴛ ᴠì ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ʜàɴɢ ʀởᴍ Hìɴʜ ảɴʜ ɴɢʜệ sĩ Vɪệᴛ Hươɴɢ ɴɢồɪ ở đồɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴄùɴɢ ᴠớɪ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄô ᴠừᴀ ʙị ʙắᴛ ᴠì ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ʜàɴɢ ʀởᴍ, sảɴ ᴘʜẩᴍ ᴋéᴍ ᴄʜấᴛ ʟượɴɢ ᴋʜôɴɢ ʀõ ɴɢᴜồɴ ɢốᴄ, ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏềɴ ᴄʜóɴɢ ᴍặᴛ ᴛʀêɴ ᴍạ.ɴɢ xã ʜộɪ, ᴋʜɪếɴ ᴄư ᴅâɴ ᴍạ.ɴɢ ʜᴏᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ. Bảɴ ᴛʜâɴ ɴɢʜệ sĩ Vɪệᴛ Hươɴɢ ᴄũɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ʙị s.ố.ᴄ ᴋʜɪ ᴛʜấʏ ɴʜữɴɢ ᴛɪɴ ɴàʏ. Tʜᴇᴏ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴄủᴀ ɴɢʜệ sĩ Vɪệᴛ Hươɴɢ, ᴄʜị đᴀɴɢ ᴄựᴄ ᴋỳ ʙứᴄ xúᴄ ᴠì ɴʜữɴɢ ᴛɪɴ đồɴ ᴛʜ.ấᴛ ᴛʜ.ɪệᴛ ảɴʜ ʜưởɴɢ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ đếɴ ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ. Để ᴛʀáɴʜ sự ᴠɪệᴄ ʙị đẩʏ đɪ ǫᴜá xᴀ, ảɴʜ ʜưởɴɢ ᴛớɪ ᴜʏ ᴛíɴ ᴠà ᴅᴀɴʜ ᴅự, Vɪệᴛ Hươɴɢ đã ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ɴóɪ ᴄʜᴏ ʀõ. Vɪệᴛ Hươɴɢ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ ʜìɴʜ ảɴʜ ᴄʜị ʙị ʙắᴛ ʟà ʜìɴʜ ảɴʜ ʙị ᴄắᴛ ᴛừ ʙộ ᴘʜɪᴍ ʜᴀɪ ɴɢườɪ ᴄʜᴀ (ʀᴀ ᴍắᴛ ᴛừ ɴăᴍ 2013). Bêɴ ᴄạɴʜ đó, ɴɢʜệ sĩ ʜàɪ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʙảɴ ᴛʜâɴ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴄʜâɴ ᴄʜíɴʜ, ᴍọɪ sảɴ ᴘʜẩᴍ đềᴜ ᴄó ɴɢᴜồɴ ɢốᴄ ᴠà xᴜấᴛ xứ ʀõ ʀàɴɢ. Vɪệᴛ Hươɴɢ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʟà ʙịᴀ đặᴛ Nʜữɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ đᴀɴɢ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏềɴ ʟà ʙịᴀ đặᴛ, ɴʜằᴍ ᴍụᴄ đíᴄʜ ᴄâᴜ ʟɪᴋᴇ, ᴄâᴜ ᴠɪᴇᴡ ʜᴏặᴄ ᴄố ᴛìɴʜ ʜạ ʙệ ᴜʏ ᴛíɴ ᴄủᴀ ᴛôɪ. Tấᴛ ᴄả ʜìɴʜ ảɴʜ đềᴜ ɢɪả ᴛạᴏ, ᴄ.ắ.ᴛ ɢʜéᴘ… ʜìɴʜ ảɴʜ ᴋʜᴏ ʙãɪ ᴄũɴɢ ᴄủᴀ ᴀɪ đâᴜ ɢʜéᴘ ᴛàᴏ ʟᴀᴏ, ɢâʏ ảɴʜ ʜưởɴɢ ᴜʏ ᴛíɴ ᴄủᴀ Hươɴɢ. Mìɴʜ ʟàᴍ ᴛʀờɪ ᴛʜấʏ ɴʜᴀ – Vɪệᴛ Hươɴɢ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ. Để ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ɴàʏ, Vɪệᴛ Hươɴɢ đã ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ɴʜờ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ, xử ʟý ɴʜữɴɢ ᴋẻ ʟàᴍ ảɴʜ ʜưởɴɢ ᴛớɪ ᴜʏ ᴛíɴ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ǫᴜᴀ ɴʜữɴɢ ʙàɪ đăɴɢ ᴍạ.ɴɢ. Đâʏ ʟà ʜìɴʜ ảɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜɪᴍ ʙị ᴄ.ắ.ᴛ ɢʜéᴘ Vɪệᴛ Hươɴɢ ᴄôɴɢ ᴋʜᴀɪ ʟᴏạᴛ ảɴʜ ᴄʜụᴘ ᴍàɴ ʜìɴʜ ɴʜữɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ sᴀɪ ʟệᴄʜ ᴠề ᴄʜᴜʏệɴ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴄủᴀ ᴄô. Cô ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʜɪệɴ đã ɴʜờ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴄᴀɴ ᴛʜɪệᴘ ɴʜưɴɢ ᴘʜảɪ ᴄó ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛʜᴜ ᴛʜậᴘ ʙằɴɢ ᴄʜứɴɢ ᴠà ᴄáᴄ ᴛʀᴀɴɢ Fᴀᴄᴇ ɴàʏ đềᴜ ᴅᴏ ᴄá ɴʜâɴ ᴛự ʟậᴘ, ɴêɴ ᴄầɴ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ. Tʀướᴄ ᴍắᴛ, ᴛôɪ ᴍᴏɴɢ ʀằɴɢ ǫᴜý ᴋʜáᴄʜ ʜàɴɢ ᴄũɴɢ ɴʜư ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴛʜươɴɢ ʏêᴜ ʜươɴɢ ᴋʜôɴɢ ʜᴏᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴠì ɴʜữɴɢ ɴɢᴜồɴ ᴛɪɴ ᴄắᴛ ɢʜéᴘ, ʙịᴀ đặᴛ. Còɴ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ đưᴀ ᴛɪɴ ʜᴏặᴄ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʙịᴀ đặᴛ, sᴀɪ sự ᴛʜậᴛ ʟàᴍ ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ᴜʏ ᴛíɴ ᴄủᴀ ᴄá ɴʜâɴ ʜᴏặᴄ ᴛổ ᴄʜứᴄ sẽ ᴄʜịᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴛʀướᴄ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ – Vɪệᴛ Hươɴɢ ɴóɪ.

19:30 22/8/2022

Bị CĐM ᴘʜảɴ đốɪ, ǫᴜʏ địɴʜ ᴘʜạᴛ ᴋʜɪ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴛạɪ ᴘʜɪêɴ ᴛòᴀ đã ʙị ʙỏ ʀᴀ ᴋʜỏɪ ᴘʜáᴘ ʟệɴʜ xử ᴘʜạᴛ Vɪệᴄ ᴘʜạᴛ ʟêɴ đếɴ 𝟹𝟶 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ ɴếᴜ ɢʜɪ….

16:28 22/08/2022

Trước ѵɩệc bà ทɡᴜʏễɴ ᑭᏂươทɡ Hằɴg ᴘᏂảɩ trả giá ʋì ɴhữɴg ᏂàทᏂ ѵɩ mà ᴍìทᏂ ɡâʏ ra, ôɴg Huỳɴh Uy Dũɴg tiếp τụϲ ᵴự ɴghiệp chèo lái đưa doɑทh ɴghiệp….