Category: Uncategorized

11:30 18/06/2022

Xᴇ ʙɪểɴ số ɢɪả đɪ ǫᴜᴀ BOT, ᴄʜủ xᴇ ᴍᴀɴɢ ʙɪểɴ số ᴛʜậᴛ ʙị ᴛʀừ ᴛɪềɴ Sᴀᴜ ᴋʜɪ ʜᴏàɴ ᴛʜɪệɴ ʜệ ᴛʜốɴɢ ᴛʜᴜ ᴘʜí ᴋʜôɴɢ ᴅừɴɢ ᴠà ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ᴄáᴄ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴘʜảɴ áɴʜ ᴄủᴀ ᴋʜáᴄʜ ʜàɴɢ, Côɴɢ ᴛʏ CP Gɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ số Vɪệᴛ Nᴀᴍ (VDTC) đã ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ɴʜɪềᴜ xᴇ ʙɪểɴ số ɢɪả đɪ ǫᴜᴀ BOT ᴋʜɪếɴ xᴇ ᴍᴀɴɢ ʙɪểɴ số ᴛʜậᴛ ʙị ᴛʀừ ᴛɪềɴ. Cụ ᴛʜể, ɢầɴ đâʏ ᴛʀêɴ ᴍạ.ɴɢ xã ʜộɪ ᴄó ʙàɪ đăɴɢ ᴘʜảɴ áɴʜ ʀằɴɢ ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴅùɴɢ sử ᴅụɴɢ ᴛʜẻ Eᴘᴀss ɴʜậɴ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴛʀừ ᴛɪềɴ ᴋʜɪ đɪ ǫᴜᴀ ᴛʀạᴍ Bạᴄʜ Đằɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ô ᴛô ᴠẫɴ ở ᴅướɪ ʜầᴍ xᴇ. Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ đượᴄ ᴘʜảɴ áɴʜ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴅùɴɢ, Côɴɢ ᴛʏ CP Gɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ số Vɪệᴛ Nᴀᴍ (VDTC) đã ᴛɪếɴ ʜàɴʜ x.á.ᴄ ᴍɪɴʜ, đốɪ ᴄʜɪếᴜ ʜìɴʜ ảɴʜ xᴇ ǫᴜᴀ ᴛʀạᴍ ᴠà ʜồ sơ ᴄủᴀ ᴋʜáᴄʜ ʜàɴɢ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴋʜɪ đăɴɢ ᴋý ᴅịᴄʜ ᴠụ. Qᴜᴀ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, VDTC ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴘʜươɴɢ ᴛɪệɴ ᴍᴀɴɢ ʙɪểɴ số 14A-34.021 ǫᴜᴀ ᴛʀạᴍ ᴄầᴜ Bạᴄʜ Đằɴɢ ʟà ᴘʜươɴɢ ᴛɪệɴ ᴄó đăɴɢ ᴋý ᴅịᴄʜ ᴠụ ᴄủᴀ VETC. Tᴜʏ ɴʜɪêɴ ᴘʜươɴɢ ᴛɪệɴ ɴàʏ sử ᴅụɴɢ ʙɪểɴ số ɢɪả để ʟưᴜ ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴛʀạᴍ ᴛʜᴜ ᴘʜí. Sᴀᴜ ᴋʜɪ x.á.ᴄ ᴛʜựᴄ ᴠà đốɪ ᴄʜứɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ, VDTC đã ɢửɪ ᴄôɴɢ ᴠăɴ ʙáᴏ ᴄáᴏ Tổɴɢ ᴄụᴄ Đườɴɢ ʙộ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ᴠà Cụᴄ Cảɴʜ s.á.ᴛ Gɪᴀᴏ….

08:00 16/06/2022

Bộ sưᴜ ᴛậᴘ xᴇ sᴀɴɢ ᴄủᴀ ᴛỷ ᴘʜú Pʜạᴍ Nʜậᴛ Vượɴɢ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ʙéɴ ᴅᴜʏêɴ Vɪɴғᴀsᴛ ʟᴜx sᴀ2.0 Tʀướᴄ ᴋʜɪ sở ʜữᴜ Vɪɴғᴀsᴛ sᴀ2.0, ᴛỷ ᴘʜú Pʜạᴍ Nʜậᴛ Vượɴɢ sở ʜữᴜ ᴛᴏàɴ xᴇ sᴀɴɢ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ ᴛʜế ɢɪớɪ ɴʜư Lᴀᴅᴀ, Bᴇɴᴛʟᴇʏ, Lᴇxᴜs. Tỷ ᴘʜú Pʜạᴍ Nʜậᴛ Vượɴɢ Tʜᴇᴏ ʜọᴄ ɴʜɪềᴜ ɴăᴍ ở Nɢᴀ, ʙắᴛ đầᴜ sự ɴɢʜɪệᴘ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ʙằɴɢ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ʙᴜôɴ ʙáɴ ʜàɴɢ ᴛɪêᴜ ᴅùɴɢ ᴛừ Vɪệᴛ Nᴀᴍ sᴀɴɢ ᴠà ᴍở ɴʜà ʜàɴɢ Vɪệᴛ ᴛạɪ ᴅᴏᴍ 5 – ᴋʜᴜ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴄủᴀ ɴɢườɪ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ᴛạɪ Mᴏsᴄᴏᴡ – ôɴɢ Pʜạᴍ Nʜậᴛ Vượɴɢ sớᴍ sắᴍ ᴄʜᴏ ᴍìɴʜ ᴍộᴛ ᴄʜɪếᴄ ô ᴛô ɴɢᴀʏ ᴋʜɪ ᴄòɴ ʟà ᴅᴜ ʜọᴄ sɪɴʜ. Cʜɪếᴄ xᴇ đầᴜ ᴛɪêɴ ôɴɢ ᴄʜọɴ ᴍᴀɴɢ ᴛʜươɴɢ ʜɪệᴜ Lᴀᴅᴀ. Đâʏ ʟà ᴛʜươɴɢ ʜɪệᴜ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ ɴʜấᴛ ɴʜì ᴛʜế ɢɪớɪ ᴠàᴏ ɴʜữɴɢ ɴăᴍ 1990, đượᴄ ᴍệɴʜ ᴅᴀɴʜ ʟà xᴇ Ý ᴄủᴀ ʟɪêɴ xô, ᴛừɴɢ ʟà ɴɪềᴍ ᴛự ʜàᴏ ᴋʜôɴɢ ᴄʜỉ ᴄủᴀ ɴɢườɪ Nɢᴀ ᴍà ᴄòɴ ʟà ᴋʜốɪ ᴄʜủ ɴɢʜĩᴀ xã ʜộɪ. Lᴀᴅᴀ ʟà ᴛʜươɴɢ ʜɪệᴜ xᴇ ʜơɪ ᴅᴜʏ ɴʜấᴛ ᴄó ᴍặᴛ ᴛʀêɴ ᴍọɪ ʟụᴄ địᴀ ᴄủᴀ ᴛʜế ɢɪớɪ, ɢồᴍ ᴄả ɴᴀᴍ ᴄựᴄ. Cʜɪếᴄ….

21:00 14/06/2022

Gɪữᴀ ʟúᴄ xăɴɢ ᴛăɴɢ ɢɪá, ᴍộᴛ ʜãɴɢ ᴛᴀxɪ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜốɴɢ ᴍᴜᴀ ʜàɴɢ ʟᴏạᴛ ô ᴛô đɪệɴ Vɪɴғᴀsᴛ E34 ᴠề ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴋʜáᴄʜ Lᴀᴅᴏ Tᴀxɪ ᴠừᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ đặᴛ ᴍᴜᴀ 50 ᴄʜɪếᴄ Vɪɴғᴀsᴛ E34 để ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴅịᴄʜ ᴠụ ᴛᴀxɪ ᴛạɪ Lâᴍ Đồɴɢ, đồɴɢ ᴛʜờɪ ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ʜãɴɢ ᴛᴀxɪ đầᴜ ᴛɪêɴ ᴛạɪ Vɪệᴛ Nᴀᴍ sử ᴅụɴɢ ô ᴛô đɪệɴ. Mớɪ đâʏ, ʜãɴɢ Lᴀᴅᴏ Tᴀxɪ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ đã ᴋʜᴀɪ ᴛʀươɴɢ ʟô xᴇ đɪệɴ Vɪɴғᴀsᴛ E34 đầᴜ ᴛɪêɴ, ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴄʜᴏ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴄʜở ᴋʜáᴄʜ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ. Đâʏ ʟà ᴍộᴛ ʜãɴɢ ᴛᴀxɪ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜốɴɢ ᴄó ǫᴜʏ ᴍô ʟớɴ ᴛạɪ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴍɪềɴ ɴᴀᴍ ᴠớɪ ᴋʜᴏảɴɢ 1.000 xᴇ, ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛạɪ 5 ᴛỉɴʜ: ʟâᴍ Đồɴɢ, ʙìɴʜ Địɴʜ, ᴘʜú ʏêɴ, ʙà ʀịᴀ – ᴠũɴɢ ᴛàᴜ ᴠà Đồɴɢ ɴᴀɪ. Cụ ᴛʜể, Lᴀᴅᴏ Tᴀxɪ đã ǫᴜʏếᴛ địɴʜ đặᴛ ᴍᴜᴀ 50 ᴄʜɪếᴄ Vɪɴғᴀsᴛ E34 để ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴅịᴄʜ ᴠụ ᴛᴀxɪ ᴛạɪ Lâᴍ Đồɴɢ, đồɴɢ ᴛʜờɪ ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ʜãɴɢ ᴛᴀxɪ đầᴜ ᴛɪêɴ ᴛạɪ Vɪệᴛ Nᴀᴍ sử ᴅụɴɢ ô ᴛô đɪệɴ. Ôɴɢ Dươɴɢ Kɪᴍ Tʜế Tᴜʏêɴ – ᴘʜó ᴛổɴɢ ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴛɴʜʜ Đồɴɢ Tʜúʏ, đơɴ ᴠị sở ʜữᴜ ᴛʜươɴɢ ʜɪệᴜ Lᴀᴅᴏ Tᴀxɪ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴍộᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴄáᴄ ʟý ᴅᴏ ᴋʜɪếɴ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ɴʜậᴘ xᴇ đɪệɴ để ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴅịᴄʜ ᴠụ ᴛᴀxɪ ʟà ᴠì ʏếᴜ ᴛố ᴄʜɪ ᴘʜí. “Gɪá xăɴɢ ᴛăɴɢ đếɴ ᴍứᴄ ᴋỷ ʟụᴄ ᴋʜɪếɴ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛᴀxɪ ᴄʜịᴜ ảɴʜ ʜưởɴɢ đáɴɢ ᴋể. ᴅᴏ đó, xᴇ đɪệɴ ʟà ʟựᴀ ᴄʜọɴ ᴛươɴɢ đốɪ ʜợᴘ ʟý. Nɢᴏàɪ ʀᴀ, ᴋʜɪ ᴍᴜᴀ xᴇ Vɪɴғᴀsᴛ, ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ đượᴄ ᴍɪễɴ ᴘʜí ᴛʀướᴄ ʙạ ᴠà ɢɪảᴍ ᴍộᴛ ᴋʜᴏảɴ ᴋʜôɴɢ ɴʜỏ ᴄʜɪ ᴘʜí ɴʜờ ᴄʜíɴʜ sáᴄʜ ᴛʜᴜê ᴘɪɴ ᴄủᴀ Vɪɴғᴀsᴛ”, ᴠị ɴàʏ ᴛɪếᴛ ʟộ ᴠớɪ ʙáᴏ ᴄʜí. Bêɴ ᴄạɴʜ đó, ôɴɢ ᴄũɴɢ ᴍᴜốɴ ɢóᴘ ᴍộᴛ ᴘʜầɴ ᴄôɴɢ sứᴄ để ᴅᴜʏ ᴛʀì ᴍàᴜ xᴀɴʜ, ʜạɴ ᴄʜế ᴘʜáᴛ ᴛʜảɪ, ᴋʜôɴɢ ɢâʏ ô ɴʜɪễᴍ ᴄʜᴏ Lâᴍ Đồɴɢ, đặᴄ ʙɪệᴛ ʟà ᴛʜàɴʜ ᴘʜố Đà ʟạᴛ – ɴơɪ Lᴀᴅᴏ Tᴀxɪ đặᴛ ᴛʀụ sở ᴄʜíɴʜ. Đạɪ ᴅɪệɴ ʜãɴɢ ᴛᴀxɪ ɴàʏ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ sẽ ᴄố ɢắɴɢ đưᴀ ʀᴀ ᴍứᴄ ɢɪá ᴄướᴄ ᴛᴀxɪ đɪệɴ ᴄʜỉ ʙằɴɢ ʜᴏặᴄ ᴛʜấᴘ ʜơɴ xᴇ xăɴɢ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜốɴɢ, ᴘʜầɴ ᴠì ɴăɴɢ ʟượɴɢ ʀẻ ʜơɴ, ᴘʜầɴ ᴠì ᴄũɴɢ ʀấᴛ ᴍᴜốɴ ᴋʜᴜʏếɴ ᴋʜíᴄʜ ᴋʜáᴄʜ ʜàɴɢ sử ᴅụɴɢ ᴘʜươɴɢ ᴛɪệɴ sạᴄʜ. Về ᴋʜả ɴăɴɢ ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴋʜáᴄʜ đườɴɢ ᴅàɪ, đạɪ ᴅɪệɴ Lᴀᴅᴏ Tᴀxɪ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʜãɴɢ ᴛʜườɴɢ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴅịᴄʜ ᴠụ ᴛᴀxɪ ᴄʜặɴɢ ɴɢắɴ, ᴋʜᴏảɴɢ 3 – 5ᴋᴍ ᴄʜᴏ ᴍỗɪ ᴄʜᴜʏếɴ, ᴄʜặɴɢ ᴅàɪ ᴛʜì ʟêɴ 50 – 100ᴋᴍ, ᴠẫɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜả ɴăɴɢ ʟà ᴋʜᴏảɴɢ 200ᴋᴍ ᴍỗɪ ʟầɴ sạᴄ ᴄủᴀ ᴠғ ᴇ34. Đốɪ ᴠớɪ ᴄᴜɴɢ đườɴɢ ᴅàɪ ʜơɴ, ɴếᴜ ᴄó, ᴛàɪ xế ᴠà ʜàɴʜ ᴋʜáᴄʜ ᴄó ᴛʜể ɴɢʜỉ ɴɢơɪ ᴜốɴɢ ᴄà ᴘʜê ᴛạɪ ɴʜữɴɢ ᴛʀạᴍ sạᴄ ɴʜᴀɴʜ, đợɪ ᴋʜᴏảɴɢ 40 ᴘʜúᴛ ʟà ᴘɪɴ đượᴄ sạᴄ đầʏ. Tʀᴏɴɢ ᴛươɴɢ ʟᴀɪ ɢầɴ, ᴠị ʟãɴʜ đạᴏ Lᴀᴅᴏ Tᴀxɪ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴍᴜốɴ sử ᴅụɴɢ ᴛʜêᴍ xᴇ ô ᴛô đɪệɴ Vɪɴғᴀsᴛ ᴛạɪ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố Qᴜʏ Nʜơɴ ᴛʜᴜộᴄ ᴛỉɴʜ Bìɴʜ Địɴʜ. “Gɪờ ᴍà Vɪɴғᴀsᴛ ᴄó 1.000 ᴄʜɪếᴄ ᴠғ ᴇ34 ᴛʜì ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴄũɴɢ đặᴛ ᴍᴜᴀ ʟᴜôɴ. Cʜúɴɢ ᴛôɪ ưᴜ ᴛɪêɴ đặᴛ ᴠғ ᴇ34, ᴛʜứ ɴʜấᴛ ʟà ᴠì sự đồɴɢ ɴʜấᴛ, ᴄʜᴜʏêɴ ɴɢʜɪệᴘ, ᴅễ ᴅàɴɢ sửᴀ ᴄʜữᴀ, ʙảᴏ ᴅưỡɴɢ ᴛʜᴇᴏ ʜệ ᴛʜốɴɢ, ᴛʜứ ʜᴀɪ ʟà ɴʜư đã ɴóɪ ᴛʀêɴ, ᴍᴜốɴ đồɴɢ ʜàɴʜ ᴠớɪ ᴛʜươɴɢ ʜɪệᴜ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴠɪệᴛ”, ôɴɢ Dươɴɢ Kɪᴍ Tʜế Tᴜʏêɴ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴠớɪ ʙáᴏ ɢɪớɪ. Đượᴄ….

11:30 11/06/2022

Ðề xᴜấᴛ ʙỏ đăɴɢ ᴋɪểᴍ ʟầɴ đầᴜ ᴠớɪ ô ᴛô ᴍớɪ: Côɴɢ ᴀɴ ᴍᴜốɴ ʙỏ, TT đăɴɢ ᴋɪểᴍ ɴíᴜ ᴋéᴏ Tʀướᴄ đề xᴜấᴛ ᴄủᴀ ᴄ.ụ.ᴄ ᴄảɴʜ s.á.ᴛ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ (CSGT) ᴠề ᴠɪệᴄ ʙỏ đăɴɢ ᴋɪểᴍ ʟầɴ đầᴜ đốɪ ᴠớɪ ô ᴛô ᴍớɪ, ɴʜɪềᴜ ý ᴋɪếɴ đồɴɢ ᴛìɴʜ, ʙởɪ ɴʜư ᴛʜế ᴛɪếᴛ ᴋɪệᴍ đượᴄ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ, ᴄʜɪ ᴘʜí ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴅâɴ, ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ. Tᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴍộᴛ số ý ᴋɪếɴ ʙăɴ ᴋʜᴏăɴ ʟᴏ ɴɢạɪ ʀằɴɢ, ᴄó ᴍẫᴜ xᴇ ᴠừᴀ đượᴄ xᴜấᴛ xưởɴɢ đã ʟỗɪ. Kɪểᴍ địɴʜ ʟầɴ đầᴜ ô ᴛô ᴍớɪ ᴛạɪ Tʀᴜɴɢ ᴛâᴍ Ðăɴɢ ᴋɪểᴍ Mỹ Ðìɴʜ (Nᴀᴍ Từ Lɪêᴍ, Hà Nộɪ) Cụᴄ CSGT (Bộ ᴄôɴɢ ᴀɴ) ᴠừᴀ ᴄó ᴠăɴ ʙảɴ đề ɴɢʜị ᴄụᴄ Đăɴɢ ᴋɪểᴍ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴍộᴛ số ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴋɪểᴍ địɴʜ xᴇ ᴄơ ɢɪớɪ, ᴛʀᴏɴɢ đó, xᴇᴍ xéᴛ ᴍɪễɴ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴀɴ ᴛᴏàɴ ᴋỹ ᴛʜᴜậᴛ ʟầɴ đầᴜ đốɪ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴘʜươɴɢ ᴛɪệɴ ᴄơ ɢɪớɪ đườɴɢ ʙộ ᴍớɪ xᴜấᴛ xưởɴɢ, ᴄòɴ ᴛʜờɪ ʜạɴ ʙảᴏ ʜàɴʜ ᴄủᴀ ɴʜà sảɴ xᴜấᴛ. Tʜᴇᴏ ᴄụᴄ CSGT, ᴄáᴄ ᴘʜươɴɢ ᴛɪệɴ ɴʜậᴘ ᴋʜẩᴜ, sảɴ xᴜấᴛ, ʟắᴘ ʀáᴘ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ đã đượᴄ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴀɴ ᴛᴏàɴ ᴋỹ ᴛʜᴜậᴛ ᴠà ʙảᴏ ᴠệ ᴍôɪ ᴛʀườɴɢ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ʙáɴ ʀᴀ ᴛʜị ᴛʀườɴɢ. Mɪễɴ ᴋɪểᴍ địɴʜ ʟầɴ đầᴜ sẽ ɢɪảᴍ ᴛʜɪểᴜ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ, ᴄʜɪ ᴘʜí đɪ ʟạɪ, ᴛạᴏ ᴛʜᴜậɴ ʟợɪ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴅâɴ. Đạɪ ᴅɪệɴ ᴍộᴛ ɴʜà sảɴ xᴜấᴛ ô ᴛô ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ: “Xᴇ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ xᴜấᴛ xưởɴɢ, ʙảɴ ᴛʜâɴ ɴʜà sảɴ xᴜấᴛ đã ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ ᴄụᴄ Đăɴɢ ᴋɪểᴍ Vɪệᴛ Nᴀᴍ để ʜọ ᴋɪểᴍ địɴʜ ʜếᴛ ᴛấᴛ ᴄả ᴄáᴄ ᴛʜôɴɢ số ᴋỹ ᴛʜᴜậᴛ, đảᴍ ʙảᴏ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴍớɪ ᴄấᴘ ɢɪấʏ ᴄʜứɴɢ ɴʜậɴ xᴜấᴛ xưởɴɢ ᴛừɴɢ xᴇ để ʙáɴ ʀᴀ ᴛʜị ᴛʀườɴɢ. Tʜế ɴʜưɴɢ, đếɴ ʟúᴄ ɴɢườɪ ᴛɪêᴜ ᴅùɴɢ ᴍᴜᴀ, ʜọ ʟạɪ ᴘʜảɪ ᴍᴀɴɢ xᴇ ʀᴀ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ đăɴɢ ᴋɪểᴍ để ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ʟạɪ ᴍộᴛ ʟầɴ ɴữᴀ ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ᴛʜôɴɢ số ʜệᴛ ɴʜư ɴʜà sảɴ xᴜấᴛ đưᴀ ʀᴀ. Đɪềᴜ ɴàʏ ɢâʏ ʀᴀ sự ʟãɴɢ ᴘʜí ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ, ᴄôɴɢ sứᴄ, ᴛɪềɴ ʙạᴄ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴛɪêᴜ ᴅùɴɢ”. Aɴʜ Nɢᴜʏễɴ Hᴏàɴɢ Mɪɴʜ, ɢɪáᴍ đốᴄ ᴍộᴛ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ᴠậɴ ᴛảɪ ᴛạɪ ʜà ɴộɪ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ, xᴇ ᴍớɪ xᴜấᴛ xưởɴɢ ʜᴏặᴄ ᴍớɪ ɴʜậᴘ ᴠề, ᴄáᴄ ʜãɴɢ đã ᴘʜảɪ đảᴍ ʙảᴏ đầʏ đủ ᴛɪêᴜ ᴄʜᴜẩɴ ᴠà ᴄʜịᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴠề ᴄʜấᴛ ʟượɴɢ. Tʜế ɴʜưɴɢ, ᴄʜủ xᴇ ᴠẫɴ ᴘʜảɪ ᴍấᴛ ᴛʜêᴍ ᴛɪềɴ ᴠà ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ đɪ đăɴɢ ᴋɪểᴍ, ɴʜư ᴠậʏ ʟà ᴋʜôɴɢ ᴄầɴ ᴛʜɪếᴛ. “Mỗɪ ɴăᴍ ᴄả ɴướᴄ ᴄó ᴋʜᴏảɴɢ 400.000 xᴇ ᴍớɪ đượᴄ ʟăɴ ʙáɴʜ. ɴếᴜ ᴛấᴛ ᴄả số xᴇ ɴàʏ đềᴜ ᴘʜảɪ đɪ đăɴɢ ᴋɪểᴍ ᴠớɪ ᴄʜɪ ᴘʜí 340 ɴɢʜìɴ đồɴɢ/xᴇ ᴛʜì ʜọ đã ᴛốɴ ʜơɴ ᴛʀăᴍ ᴛỷ đồɴɢ. Cʜưᴀ ᴋể ʜàɴɢ ɴɢʜìɴ ɴɢườɪ ᴄòɴ ᴍấᴛ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ, ᴄôɴɢ sứᴄ”, ᴀɴʜ Mɪɴʜ ɴóɪ. Cʜị Nɢᴜʏễɴ Hạɴʜ (Tʜᴀɴʜ Xᴜâɴ, Hà Nộɪ) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ: “Nʜɪềᴜ ɴướᴄ ᴛʀêɴ ᴛʜế ɢɪớɪ ᴋʜôɴɢ đăɴɢ ᴋɪểᴍ ʟầɴ đầᴜ ᴠớɪ xᴇ ᴠừᴀ xᴜấᴛ xưởɴɢ. Kʜôɴɢ ᴄó ʟý ᴅᴏ ɢì xᴇ đã đảᴍ ʙảᴏ ᴛʜôɴɢ số ᴋỹ ᴛʜᴜậᴛ, đượᴄ ᴄấᴘ ᴘʜéᴘ ʟăɴ ʙáɴʜ ᴍà ɴɢườɪ ᴛɪêᴜ ᴅùɴɢ ʟạɪ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴘʜảɪ đɪ đăɴɢ ᴋɪểᴍ ʟầɴ ɴữᴀ. Từ ᴛʀướᴄ đếɴ ɢɪờ, ᴄʜưᴀ ᴄó xᴇ ᴍớɪ 100% ɴàᴏ đɪ đăɴɢ ᴋɪểᴍ ᴍà ᴋʜôɴɢ đạᴛ”. Lᴏ xᴇ ᴠừᴀ xᴜấᴛ xưởɴɢ đã ʟỗɪ? Ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Mɪɴʜ Hảɪ, Gɪáᴍ đốᴄ Tʀᴜɴɢ ᴛâᴍ Đăɴɢ ᴋɪểᴍ xᴇ ᴄơ ɢɪớɪ Mỹ Đìɴʜ (Nᴀᴍ Từ Lɪêᴍ, Hà Nộɪ) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴛʀᴏɴɢ ᴄáᴄ ᴅự ᴛʜảᴏ ᴠăɴ ʙảɴ ᴘʜáᴘ ǫᴜʏ ᴛʀướᴄ đâʏ, ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ᴠɪệᴄ ʙỏ đăɴɢ ᴋɪểᴍ ʟầɴ đầᴜ ᴠớɪ xᴇ ᴍớɪ đã đượᴄ đưᴀ ᴠàᴏ. Tʜế ɴʜưɴɢ ʙộ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ᴠậɴ ᴛảɪ ᴠà ᴄụᴄ Đăɴɢ ᴋɪểᴍ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ᴠẫɴ đòɪ ɢɪữ ᴠớɪ ɴʜɪềᴜ ʟý ᴅᴏ. Tʜᴇᴏ ôɴɢ Hảɪ, ᴠớɪ ô ᴛô ᴍớɪ sảɴ xᴜấᴛ, ᴋể ᴄả ᴍɪễɴ ᴋɪểᴍ địɴʜ ʟầɴ đầᴜ, ᴄáᴄ xᴇ ᴠẫɴ ᴘʜảɪ đếɴ ᴄáᴄ Tʀᴜɴɢ ᴛâᴍ Đăɴɢ ᴋɪểᴍ để ʟậᴘ ʜồ sơ để ᴄấᴘ ɢɪấʏ ʟưᴜ ʜàɴʜ. “Đằɴɢ ɴàᴏ ᴄʜủ ᴘʜươɴɢ ᴛɪệɴ ᴄũɴɢ đếɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴋɪểᴍ địɴʜ ʟầɴ đầᴜ ᴍấᴛ ʀấᴛ íᴛ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴠì đượᴄ ʙỏ ǫᴜᴀ ɴʜɪềᴜ ᴄôɴɢ đᴏạɴ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ. Có ᴛʜể ᴛʀướᴄ đâʏ, ᴄáᴄ xᴇ đăɴɢ ᴋɪểᴍ ʟầɴ đầᴜ ᴄʜưᴀ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ʀᴀ ʟỗɪ ɴʜưɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴠậɴ ʜàɴʜ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ʀᴀ ʟỗɪ, ʙảɴ ᴛʜâɴ ᴄáᴄ ɴʜà sảɴ xᴜấᴛ ᴄũɴɢ ᴛʀɪệᴜ ʜồɪ ᴄáᴄ xᴇ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ đã ᴠậɴ ʜàɴʜ”, ôɴɢ Hảɪ ɴóɪ. Ôɴɢ Hảɪ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ: Xᴇ ᴍớɪ xᴜấᴛ xưởɴɢ đã ᴍắᴄ ʟỗɪ ʟà ᴄʜᴜʏệɴ ᴋʜôɴɢ ʜɪếᴍ ɢặᴘ ɴêɴ ɴʜấᴛ ᴛʜɪếᴛ ᴘʜảɪ đɪ đăɴɢ ᴋɪểᴍ. ʜɪệɴ ᴛạɪ, ɴɢườɪ ᴅâɴ ɴʜầᴍ ʟẫɴ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴛɪếᴛ ᴋɪệᴍ ᴄʜɪ ᴘʜí, ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɴếᴜ ᴋʜôɴɢ đăɴɢ ᴋɪểᴍ ʟầɴ đầᴜ. Tᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴠɪệᴄ ɴàʏ ᴋʜôɴɢ ᴛɪếᴛ ᴋɪệᴍ ᴄʜɪ ᴘʜí ʙởɪ ɴɢườɪ ᴛɪêᴜ ᴅùɴɢ ᴠẫɴ ᴘʜảɪ ᴍấᴛ ᴘʜí ᴄʜᴏ đơɴ ᴠị đăɴɢ ᴋɪểᴍ ʟậᴘ ʜồ sơ ᴘʜươɴɢ ᴛɪệɴ, ᴄấᴘ ɢɪấʏ ấɴ ᴄʜỉ ᴄʜᴏ ᴘʜươɴɢ ᴛɪệɴ ʟưᴜ ʜàɴʜ. Tʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ PV Tɪềɴ Pʜᴏɴɢ, ôɴɢ Bùɪ Dᴀɴʜ Lɪêɴ, Cʜủ ᴛịᴄʜ ʜɪệᴘ….

08:00 11/06/2022

Vợ ᴄʜồɴɢ Đᴏàɴ Dɪ Băɴɢ ʙị đồɴ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴛʜấᴛ ʙáᴛ, ᴘʜảɪ ᴛʜế ᴄʜấᴘ xᴇ sᴀɴɢ để ᴛʀả ɴợ Dữ ʟɪệᴜ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛʜêᴍ, ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Qᴜốᴄ Vũ đã ᴛʜế ᴄʜấᴘ 1 xᴇ ô ᴛô, ɴʜãɴ ʜɪệᴜ Hᴏɴᴅᴀ ᴛạɪ ɴɢâɴ ʜàɴɢ Tᴇᴄʜᴄᴏᴍʙᴀɴᴋ ᴛừ ɴăᴍ 2008. Đếɴ ᴛʜáɴɢ 6/2016, ᴠợ ᴄʜồɴɢ Pʜạᴍ Tʜị Tʜᴀɴʜ Tʜúʏ ᴠà ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Qᴜốᴄ Vũ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴛʜế ᴄʜấᴘ xᴇ ôᴛô: ɴʜãɴ ʜɪệᴜ: Mᴇʀᴄᴇᴅᴇs Bᴇɴᴢ ᴄʜᴏ ɢɪᴀᴏ ᴅịᴄʜ ᴛíɴ ᴅụɴɢ ở Sᴇᴀʙᴀɴᴋ. Bêɴ ᴄạɴʜ ɴɢưỡɴɢ ᴍộ ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ɢɪàᴜ sᴀɴɢ, ʜôɴ ɴʜâɴ ʜạɴʜ ᴘʜúᴄ, ᴠợ ᴄʜồɴɢ Đᴏàɴ Dɪ Băɴɢ – ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜâɴ Nɢᴜʏễɴ Qᴜốᴄ Vũ ᴠẫɴ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ ᴘʜảɪ ᴄʜịᴜ sự sᴏɪ xéᴛ ᴄủᴀ ɴʜữɴɢ ᴋẻ ᴋʜôɴɢ ưᴀ. Kʜôɴɢ íᴛ ʟầɴ, ᴠợ ᴄʜồɴɢ đạɪ ɢɪᴀ ǫᴜậɴ 7 ʙị ᴀɴᴛɪғᴀɴ ᴛʀù ẻᴏ ᴄʜɪᴀ ᴛᴀʏ, ʜôɴ ɴʜâɴ đổ ᴠỡ. Đơɴ ᴄử ɴʜư ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ, ʜọ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ ʙị ʀéᴏ ᴛêɴ ᴠàᴏ ɴʜữɴɢ ᴄʜᴜʏệɴ ᴛìɴʜ ᴄʜɪᴀ ᴛᴀʏ, ʟʏ ᴅị ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴄặᴘ đôɪ Sʜᴏᴡʙɪᴢ ᴠɪệᴛ. Đốɪ ᴅɪệɴ ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ʟờɪ ʟẽ ᴋʜôɴɢ ʜᴀʏ, Đᴏàɴ Dɪ Băɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛʜấʏ ʙựᴄ ᴍìɴʜ ᴍà ᴄòɴ đưᴀ ʟờɪ ᴋʜᴜʏêɴ. “Cáᴄ ʙạɴ ᴋʜôɴɢ ɴêɴ ʟàᴍ ɴʜư ᴠậʏ. Cʜᴜʏệɴ đó ᴋʜôɴɢ ᴄʜỉ đơɴ ᴛʜᴜầɴ ʟà ɴʜɪềᴜ ᴄʜᴜʏệɴ, ᴠô ᴅᴜʏêɴ ɴữᴀ ᴍà ɴó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ɴɢʜɪệᴘ ʙáᴏ. Cáᴄ ʙạɴ đừɴɢ ᴠì ɢʜéᴛ Băɴɢ ᴍà ɴóɪ ᴄʜᴏ đã ᴍɪệɴɢ, để ʀồɪ ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ᴄᴜộᴄ sốɴɢ, ᴛươɴɢ ʟᴀɪ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ”. Vớɪ ǫᴜᴀɴ đɪểᴍ sốɴɢ ”ᴛʜà ᴍộᴛ ᴘʜúᴛ ʜᴜʏ ʜᴏàɴɢ ʀồɪ ᴄʜợᴛ ᴛắᴛ ᴄòɴ ʜơɴ ʟᴇ ʟóɪ sᴜốᴛ ᴛʀăᴍ ɴăᴍ” ɴêɴ ᴅù ᴄʜỉ ᴄòɴ đượᴄ sốɴɢ ᴍộᴛ ɴɢàʏ, Đᴏàɴ Dɪ Băɴɢ ᴄũɴɢ ᴍᴜốɴ “ʟàᴍ ᴍàᴜ”, sốɴɢ ᴍộᴛ sốɴɢ ʜạɴʜ ᴘʜúᴄ đúɴɢ ɴɢʜĩᴀ. Mớɪ đâʏ, ᴠợ ᴄʜồɴɢ ɴữ đạɪ ɢɪᴀ ǫᴜậɴ 7 ʟạɪ ᴛʜêᴍ ᴍộᴛ ʟầɴ ɢâʏ ʙãᴏ ᴍxʜ ᴠớɪ ᴍàɴ ᴋʜᴏᴇ sươɴɢ sươɴɢ ᴄăɴ ʙɪệᴛ ᴛʜự sᴀɴɢ xịɴ sắᴘ ᴄʜᴜʏểɴ ǫᴜᴀ ở ᴛạᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đợɪ ʜᴏàɴ ᴛʜàɴʜ ᴠɪʟʟᴀ 400 ᴛỷ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ. Đáɴɢ ᴄʜú ý ɴʜấᴛ, ᴅù đượᴄ ᴛʜɪếᴛ ᴋế ᴄầᴜ ᴋỳ, ɴộɪ ᴛʜấᴛ ᴛᴏàɴ đồ ʟàᴍ ʀɪêɴɢ ở ᴄʜâᴜ Âᴜ đắᴛ đỏ, ᴄăɴ ɴʜà ᴄủᴀ ɴữ đạɪ ɢɪᴀ ᴠẫɴ ʙị ᴄʜê ᴠì ᴘʜòɴɢ ɴɢủ ᴄó ᴘʜầɴ ʙí ʙáᴄʜ, ᴜ áᴍ. Đốɪ ᴅɪệɴ ý ᴋɪếɴ ᴛʀêɴ, Đᴏàɴ Dɪ Băɴɢ đã ᴄó ᴍàɴ đáᴘ ᴛʀả đầʏ sâᴜ ᴄᴀʏ ᴠà ᴛɪệɴ ᴛᴀʏ ᴛɪếᴛ ʟộ ʟᴜôɴ ǫᴜᴀɴ đɪểᴍ ᴄʜọɴ ɴʜà ᴄủᴀ ᴍìɴʜ. Cụ ᴛʜể, ɴữ đạɪ ɢɪᴀ ᴄʜɪᴀ sẻ: “Kʜôɴɢ ᴄó ᴄăɴ ɴʜà ʜᴏàɴ ʜảᴏ. ᴄʜỉ ᴄó ᴄăɴ ɴʜà ᴘʜù ʜợᴘ ᴠớɪ ᴄʜủ ɴʜâɴ. Nếᴜ ʙạɴ ɴʜìɴ ᴛʜấʏ 1 ɴɢôɪ ɴʜà ᴋʜôɴɢ đẹᴘ. Kʜôɴɢ sᴀᴏ, ʙạɴ ᴄó ᴘʜảɪ ᴄʜủ ɴʜà đâᴜ”. Đượᴄ ʙɪếᴛ, ᴠợ ᴄʜồɴɢ ɴữ ᴄᴀ sĩ sở ʜữᴜ ᴄôɴɢ ᴛʏ VB Uɴɪᴠᴇʀsᴀʟ đượᴄ ᴛʜàɴʜ ʟậᴘ ɴɢàʏ 27/3/2017 ᴛạɪ TP.HCM. Tʜưở sơ ᴋʜᴀɪ, ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ᴄó ᴠốɴ đɪềᴜ ʟệ 9 ᴛỷ đồɴɢ, đăɴɢ ᴋý ɴɢàɴʜ ɴɢʜề ʙáɴ ʙᴜôɴ đồ ᴅùɴɢ ᴋʜáᴄ ᴄʜᴏ ɢɪᴀ đìɴʜ (ᴛʀừ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴅượᴄ ᴘʜẩᴍ). Nɢườɪ đạɪ ᴅɪệɴ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ʟà ʙà Pʜạᴍ Tʜị Tʜᴀɴʜ Tʜúʏ (SN 1989 – ᴄòɴ đượᴄ ʙɪếᴛ đếɴ ᴠớɪ ɴɢʜệ ᴅᴀɴʜ ᴄᴀ sĩ Đᴏàɴ Băɴɢ Dɪ/ Đᴏàɴ Dɪ Băɴɢ). Tạɪ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴠề ᴠɪệᴄ ɢɪảɪ ᴛʜể ɢửɪ ᴘʜòɴɢ Đăɴɢ ᴋý ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ TP.HCM ᴠàᴏ ᴛʜáɴɢ 12/2021, ɴɢườɪ đạɪ ᴅɪệɴ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴄủᴀ VB Uɴɪᴠᴇʀsᴀʟ đượᴄ ɢʜɪ ɴʜậɴ ʟà ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ….

Lᴏạᴛ xᴇ Mɪᴛsᴜʙɪsʜɪ Pᴀᴊᴇʀᴏ ᴄʜở ᴛɪềɴ ᴛʜᴀɴʜ ʟý ᴠớɪ ɢɪá ‘ᴄʜỉ ʜơɴ’ 200 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ: Lăɴ ʙáɴʜ 150.000 ᴋᴍ, 5 xᴇ đã ᴄó ᴄʜủ ᴍớɪ

Xôɴ xᴀᴏ ʟᴏạᴛ ô ᴛô ᴄʜở ᴛɪềɴ ᴛʜᴀɴʜ ʟý ᴠớɪ ɢɪá sɪêᴜ ʀẻ, ᴄʜỉ ʜơɴ 200 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ, ʜɪệɴ 5 xᴇ đã ᴄó ᴄʜủ ᴍớɪ Nʜữɴɢ ᴄʜɪếᴄ ô ᴛô “ᴄʜở ᴛɪềɴ” ɴàʏ đᴀɴɢ đượᴄ ᴄáᴄ ɴɢâɴ ʜàɴɢ ᴛʜᴀɴʜ ʟý ʟạɪ ᴠớɪ ᴍứᴄ ɢɪá đượᴄ ᴄʜᴏ ʟà ʀấᴛ ʜờɪ ᴠà đó ᴄʜíɴʜ ʟà ᴍộᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ʟý ᴅᴏ ᴛʜᴜ ʜúᴛ sự ᴄʜú ý ᴄủᴀ ᴄộɴɢ đồɴɢ. Cụ ᴛʜể, ᴍộᴛ ʟô ɢồᴍ ɴʜɪềᴜ xᴇ Mɪᴛsᴜʙɪsʜɪ Pᴀᴊᴇʀᴏ ᴘʜɪêɴ ʙảɴ “xᴇ ɴɢâɴ ʜàɴɢ” đờɪ 2008 đã ʟăɴ ʙáɴʜ ʜơɴ 150.000 ᴋᴍ ʜɪệɴ đượᴄ ᴛʜᴀɴʜ ʟý ᴠớɪ ᴍứᴄ ɢɪá ʜơɴ 200 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ ᴍỗɪ ᴄʜɪếᴄ. Nʜữɴɢ ᴄʜɪếᴄ xᴇ ɴàʏ ᴘʜù ʜợᴘ ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴄʜơɪ xᴇ ᴏғғ ʀᴏᴀᴅ ʜᴏặᴄ ᴄó sở ᴛʜíᴄʜ ɴɢʜịᴄʜ xᴇ. Nɢườɪ ʙáɴ đã đăɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠề ʟô xᴇ ɢồᴍ 15 ᴄʜɪếᴄ Pᴀᴊᴇʀᴏ V93 đờɪ 2008, sảɴ xᴜấᴛ 2007 ʟêɴ ʜộɪ ɴʜóᴍ. Đᴀ số ɴʜữɴɢ ᴄʜɪếᴄ xᴇ ɴàʏ đềᴜ ᴍᴀɴɢ ʙɪểɴ ʜà ɴộɪ ʜᴏặᴄ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ. Tấᴛ ᴄả đềᴜ ᴛừɴɢ đượᴄ sử ᴅụɴɢ ᴠớɪ ᴍụᴄ đíᴄʜ ᴄʜở ᴛɪềɴ ᴠớɪ ᴛʜùɴɢ ᴋíɴ ở ᴘʜíᴀ sᴀᴜ. Hɪệɴ ᴛạɪ, đã ᴄó đếɴ 5 ᴄʜɪếᴄ xᴇ ᴛʀᴏɴɢ ʟô xᴇ ɴàʏ ᴠề ᴛᴀʏ ᴠớɪ ᴄʜủ ᴍớɪ. Tʜôɴɢ ᴛʜườɴɢ, ɴɢườɪ ᴅùɴɢ sẽ ᴍᴜᴀ ɴʜữɴɢ ᴄʜɪếᴄ xᴇ ᴛʜᴀɴʜ ʟý ɴàʏ ᴠề đạɪ ᴛᴜ ʟạɪ ᴛʜᴇᴏ ɴʜɪềᴜ ʜạɴɢ ᴍụᴄ ᴠà ᴄʜɪ ᴘʜí ᴛừ ᴠàɪ ᴄʜụᴄ đếɴ ᴠàɪ ᴛʀăᴍ ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ ᴛʜᴇᴏ sở ᴛʜíᴄʜ ᴠà ɴʜᴜ ᴄầᴜ ᴄủᴀ ᴍỗɪ ɴɢườɪ. Tʀᴏɴɢ đó, ᴄó ᴛʜể sẽ ᴘʜảɪ đạɪ ᴛᴜ ᴄả độɴɢ ᴄơ, ʜệ ᴛʜốɴɢ ʟáɪ, ʜệ ᴛʜốɴɢ ᴘʜᴀɴʜ, đɪệɴ ᴠà sơɴ ʟạɪ ɴộɪ ᴛʜấᴛ. Kʜôɴɢ ɴʜữɴɢ ᴛʜế, ʟô xᴇ ɴàʏ ᴄòɴ ᴄó ɴʜượᴄ đɪểᴍ ʙị ᴄắᴛ ɴʜɪềᴜ ᴛʀᴀɴɢ ʙị ᴠà ᴛíɴʜ ɴăɴɢ ɴêɴ ᴍọɪ ᴛʜứ ᴛʀêɴ xᴇ ᴄʜỉ ở ᴍứᴄ ᴄơ ʙảɴ. Tʜậᴍ ᴄʜí, xᴇ ᴄòɴ ʙị đáɴʜ ɢɪá ʟà ᴄʜạʏ ồɴ, ᴄáᴄʜ âᴍ ᴋéᴍ, ᴠà ᴛɪêᴜ ᴛốɴ ɴʜɪềᴜ xăɴɢ. Mɪᴛsᴜʙɪsʜɪ Pᴀᴊᴇʀᴏ đờɪ 2008 đượᴄ ᴛʀᴀɴɢ ʙị độɴɢ ᴄơ ᴠ6 3.0ʟ, sảɴ sɪɴʜ ᴄôɴɢ sᴜấᴛ 176 ᴍã ʟựᴄ, đɪ ᴋèᴍ ʜộᴘ số sàɴ 5 ᴄấᴘ ᴠà ʜệ ᴅẫɴ độɴɢ 4 ʙáɴʜ. Xᴇ ᴄó 2 ᴛúɪ ᴋʜí ᴠà ᴛʜɪếᴜ ɴʜɪềᴜ ᴛíɴʜ ɴăɴɢ ɴʜư ʜỗ ᴛʀợ ᴘʜᴀɴʜ ᴋʜẩɴ ᴄấᴘ, ᴄâɴ ʙằɴɢ đɪệɴ ᴛ.ử, ᴄʜốɴɢ ʙó ᴄứɴɢ ᴘʜᴀɴʜ ABS. Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʜáᴏ ʙỏ ᴛʜùɴɢ ᴄʜở ᴛɪềɴ, ʜàɴɢ ɢʜế ᴛʜứ 2 sẽ ᴄó độ ɴɢả ʟớɴ ᴠà ᴋʜôɴɢ ɢɪᴀɴ ᴄʜứᴀ đồ ᴄũɴɢ ᴛʀở ɴêɴ ʀộɴɢ ʀãɪ ʜơɴ. Cáᴄ ᴅòɴɢ xᴇ ɴàʏ ᴋʜôɴɢ ᴄó ɴɪêɴ ʜạɴ, ɴêɴ ɴɢườɪ ᴅùɴɢ ᴄó ᴛʜể sử ᴅụɴɢ ʟâᴜ ᴅàɪ. Hơɴ ɴữᴀ, Mɪᴛsᴜʙɪsʜɪ Pᴀᴊᴇʀᴏ ᴠ93 ᴄòɴ ᴄó độ ʙềɴ ᴠượᴛ ᴛʀộɪ ɴêɴ đượᴄ ᴄáᴄ ɴɢâɴ ʜàɴɢ ưᴜ ᴛɪêɴ sử ᴅụɴɢ. Xᴇ ɴʜậᴘ ᴋʜẩᴜ ᴛừ ɴʜậᴛ ʙảɴ. Về ᴄơ ʙảɴ, Mɪᴛsᴜʙɪsʜɪ Pᴀᴊᴇʀᴏ V93 ᴘʜɪêɴ ʙảɴ xᴇ ɴɢâɴ ʜàɴɢ đượᴄ ưᴀ ᴄʜᴜộɴɢ ʟà ɴʜờ độɴɢ ᴄơ ᴋʜỏᴇ,….

08h00 10/06/2022

Rᴀᴏ ʙáɴ ᴍáʏ xúᴄ ᴏɴʟɪɴᴇ ɢɪá ᴄạɴʜ ᴛʀᴀɴʜ, ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ʟừᴀ ʜơɴ 7 ᴛỉ đồɴɢ ᴍᴜᴀ xᴇ Mᴀʏʙᴀᴄʜ Lêɴ ғᴀᴄᴇ.ʙᴏᴏᴋ ʀᴀᴏ ʙáɴ ᴍáʏ xúᴄ ɴʜậᴘ ᴋʜẩᴜ ɢɪá ʀẻ, sᴀᴜ đó ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴋʜáᴄʜ ʜàɴɢ ᴄʜᴜʏểɴ ᴛɪềɴ đặᴛ ᴄọᴄ, Hɪếᴜ đã ʟ.ừ.ᴀ 14 ɴɢườɪ ở ɴʜɪềᴜ ᴛỉɴʜ ᴛʜàɴʜ, ᴄʜɪếᴍ đᴏạᴛ ʜơɴ 7,3 ᴛỉ đồɴɢ để ăɴ ᴛɪêᴜ ᴠà ᴍᴜᴀ 1 xᴇ sᴀɴɢ Mᴀʏʙᴀᴄʜ. Côɴɢ ᴀɴ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ Hɪếᴜ Cʜɪềᴜ 9.6, ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ, đạɪ ᴅɪệɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Bắᴄ Nɪɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ɴàʏ ᴠừᴀ ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛ.ố ᴠụ áɴ, ᴋʜởɪ ᴛ.ố ʙị ᴄᴀɴ ᴠà ʟệɴʜ ʙ.ắ.ᴛ ᴛạᴍ ɢ.ɪ.ᴀ.ᴍ đốɪ ᴠớɪ Nɢᴜʏễɴ Tʀᴜɴɢ Hɪếᴜ (26 ᴛᴜổɪ, ᴛʀú ʜ.Mê Lɪɴʜ, Hà Nộɪ) để ʟàᴍ ʀõ ʜàɴʜ ᴠɪ “ʟ.ừ.ᴀ đảᴏ ᴄʜɪếᴍ đᴏạᴛ ᴛàɪ sảɴ”. Cʜỉ 2 ᴛʜáɴɢ, ʟừᴀ 14 ɴɢườɪ, ᴄʜɪếᴍ đ.ᴏ.ạ.ᴛ ʜơɴ 7,3 ᴛỉ đồɴɢ ʟấʏ đɪ ᴍᴜᴀ xᴇ Mᴀʏʙᴀᴄʜ Tʜᴇᴏ ᴛàɪ ʟɪệᴜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ᴅᴏ ᴄầɴ ᴛɪềᴜ ăɴ ᴄʜơɪ, ᴋʜᴏảɴɢ ᴛʜáɴɢ 3.2022, Hɪếᴜ ᴛạᴏ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ xã ʜộɪ ғᴀᴄᴇ.ʙᴏᴏᴋ ᴄó ᴛêɴ “Nɢᴜʏễɴ Tᴜấɴ” ᴠà đăɴɢ ᴛɪɴ ʀᴀᴏ ʙáɴ ᴍáʏ xúᴄ ɴʜậᴘ ᴛừ ʟàᴏ ᴠề, ɢɪá ᴄạɴʜ ᴛʀᴀɴʜ. Kʜɪ ᴄó ᴋʜáᴄʜ ʜỏɪ ᴍᴜᴀ, Hɪếᴜ ʏêᴜ ᴄầᴜ đặᴛ ᴄọᴄ ᴛʀướᴄ ᴛừ 20 – 30% ɢɪá ᴛʀị ᴍáʏ ᴠà ʜẹɴ ᴛừ 7 – 10 ɴɢàʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜậɴ ᴄọᴄ sẽ ᴄʜᴜʏểɴ ᴍáʏ ᴠề ɴướᴄ, ɢɪᴀᴏ ᴄʜᴏ ᴋʜáᴄʜ. Bị ᴄᴀɴ Nɢᴜʏễɴ Tʀᴜɴɢ Hɪếᴜ….

11:00 10/06/2022

Bộ ᴛʀưởɴɢ Nɢᴜʏễɴ Văɴ Tʜể ᴋʜẳɴɢ địɴʜ: “Nɢàɴʜ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ʜɪệɴ ɴᴀʏ ᴋʜôɴɢ ᴀɪ ᴅáᴍ ʟàᴍ sᴀɪ” “Vớɪ ɴɢàɴʜ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ʜɪệɴ ɴᴀʏ, ᴛôɪ xɪɴ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ᴛʀướᴄ Qᴜốᴄ ʜộɪ ʟà ᴋʜôɴɢ ᴀɪ ᴅáᴍ ʟàᴍ sᴀɪ. Tʜậᴍ ᴄʜí, ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ᴋý ᴛá ᴘʜảɪ ᴄâɴ đᴏɴɢ đᴏ đếᴍ để ʟàᴍ sᴀᴏ đúɴɢ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ”, ôɴɢ Tʜể ᴋʜẳɴɢ địɴʜ. Nɢàɴʜ GTVT ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴛư ᴅᴜʏ ɴʜɪệᴍ ᴋỳ Cʜấᴛ ᴠấɴ ᴛạɪ ʜộɪ ᴛʀườɴɢ, đạɪ ʙɪểᴜ Pʜạᴍ Tʜị Tʜᴀɴʜ Mᴀɪ (đᴏàɴ Hà Nộɪ) ɴêᴜ ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴄủᴀ Bộ Kế ʜᴏạᴄʜ ᴠà Đầᴜ ᴛư ᴛʜáɴɢ 4/2022 ᴠà ᴛạɪ ᴘʜɪêɴ ɢɪảɪ ᴛʀìɴʜ ᴄủᴀ Ủʏ ʙᴀɴ ᴛàɪ ᴄʜíɴʜ – Nɢâɴ sáᴄʜ ᴄủᴀ Qᴜốᴄ ʜộɪ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄʜỉ ʀõ ᴍộᴛ số ǫᴜʏ địɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜảɴ ʟý đầᴜ ᴛư ᴄôɴɢ ở Vɪệᴛ Nᴀᴍ ᴄòɴ ʜạɴ ᴄʜế; ᴛồɴ ᴛạɪ ᴛư ᴅᴜʏ ɴʜɪệᴍ ᴋỳ, ɴʜấᴛ ʟà ᴋʜâᴜ ʟậᴘ, ᴛʜẩᴍ địɴʜ, ʟựᴀ ᴄʜọɴ, sắᴘ xếᴘ ᴛʜứ ᴛự ưᴜ ᴛɪêɴ ᴄáᴄ ᴅự áɴ. Nɢᴏàɪ ʀᴀ, ᴠɪệᴄ ʟựᴀ ᴄʜọɴ ᴅự áɴ đầᴜ ᴛư ᴄôɴɢ ᴠẫɴ ᴅựᴀ ᴠàᴏ ᴄʜỉ ᴛɪêᴜ địɴʜ ᴛíɴʜ, ᴛʜɪếᴜ ᴄʜỉ ᴛɪêᴜ địɴʜ ʟượɴɢ ᴄụ ᴛʜể. Nữ đạɪ ʙɪểᴜ đề ɴɢʜị Bộ ᴛʀưởɴɢ GTVT ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ɴʜữɴɢ ᴛồɴ ᴛạɪ ʜạɴ ᴄʜế ɴàʏ ᴄó ᴛʀᴏɴɢ ʟĩɴʜ ᴠựᴄ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ ᴠà ɢɪảɪ ᴘʜáᴘ ᴋʜắᴄ ᴘʜụᴄ ɴʜư ᴛʜế ɴàᴏ? Tʀả ʟờɪ đạɪ ʙɪểᴜ đᴏàɴ Hà Nộɪ, ʙộ ᴛʀưởɴɢ Nɢᴜʏễɴ Văɴ Tʜể ᴋʜẳɴɢ địɴʜ: “Nɢàɴʜ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ᴠậɴ ᴛảɪ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴛư ᴅᴜʏ ɴʜɪệᴍ ᴋỳ. Tấᴛ ᴄả ᴄáᴄ ᴛᴜʏếɴ đườɴɢ ʜᴀʏ đườɴɢ ᴄᴀᴏ ᴛốᴄ đềᴜ ɴằᴍ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜʏ ʜᴏạᴄʜ, ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ǫᴜʏ ʜᴏạᴄʜ ɴàʏ ᴄó địɴʜ ʜướɴɢ ᴠàɪ ᴄʜụᴄ ɴăᴍ ᴄʜứ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʟà ʙộᴄ ᴘʜáᴛ đưᴀ ᴠàᴏ”. Ôɴɢ….